โบนัสปังๆ ให้พี่ๆคนขับใหม่ที่อยุธยาเท่านั้น รับงานเริ่มต้นสูงสุด 85 บาท/งาน*

เฉพาะวันที่ 21 - 24 มกราคม 2564 เท่านั้น!

รับเงินโบนัสเพิ่มค่าวิ่งงาน

40 - 50 บาท/งาน*

เพราะ LINE MAN เข้าใจว่าพี่ๆอยากเริ่มต้นวันแรกของการวิ่งที่ดี เราเลยจัดโบนัสพิเศษเพิ่มให้ รับเงินโบนัสไปเต็มๆ ให้ค่าวิ่งงานเฉลี่ยของพี่สูงถึง 85 บาท/งาน กันเลย!!

เงื่อนไขการรับเงินโบนัสพิเศษ (อินเซนทีฟ)

  1. รับเงินโบนัส (อินเซนทีฟ) งานละ 50 บาท สำหรับงานที่สำเร็จ 5 งานแรก (รวม 250 บาท)
  2. รับเงินโบนัส (อินเซนทีฟ) 200 บาท สำหรับงานที่สำเร็จทุกๆ 5 งานถัดไป (ตัวอย่างเช่น พี่คนขับสำเร็จ 12 งาน พี่คนขับจะได้รับเงินโบนัส (อินเซนทีฟ) 400 บาท โดยคำนวณจากงานที่สำเร็จทุกๆ 5 งาน จำนวน 2 ครั้ง และเศษของงานที่สำเร็จอีก 2 งาน จะไม่ถูกนำมาคำนวณ)
  3. โปรโมชันนี้เฉพาะคนขับใหม่ที่สมัคร ได้รับการอนุมัติ และสำเร็จงานในจังหวัดอยุธยาระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2564
  4. การคำนวณเงินโบนัส (อินเซนทีฟ) จะคำนวณจากงานที่สำเร็จในจังหวัดอยุธยาตลอดระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงเวลา 23:59 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2564
  5. ยอดรวมเงินโบนัส (อินเซนทีฟ) ทั้งหมดจะถูกคำนวณ และทำการจ่ายหลังจบโปรโมชัน โดยโอนเข้า Wallet ภายในเวลา 20:00 น. ของวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
  6. ทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และไม่จ่ายเงินโบนัส (อินเซนทีฟ) หรือ รางวัลใดๆ ทันทีในทุกกรณี
  7. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ร่วมกิจกรรมนี้ไม่สามารถโต้แย้งใดๆ ได้ทั้งสิ้น