อิ่มทุกวัน แจกมันส์ตลอดเดือน
จับแจก iPhone 12 Pro
31 วัน 31 เครื่อง

ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 ก.ค. 64 – 31 ก.ค. 64

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

• LINE MAN x Rabbit LINE Pay แจก iPhone 12 Pro 128 GB มูลค่ารางวัลละ 36,900 บาท วันละ 1 รางวัล รวม 31 เครื่อง 31 วัน รวมมูลค่า 1,143,900 บาท

• ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้สั่งอาหารบนแอปพลิเคชัน LINE MAN ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 31 ก.ค. 64 และชำระผ่าน Rabbit LINE Pay เท่านั้น

• รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์/ วัน/บัญชี

• จำกัดรับรางวัล 1 รางวัล/ บัญชี / ตลอดระยะเวลากิจกรรมการส่งเสริมการตลาด

• จับรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในวันที่ 8, 15, 22, 29, กรกฎาคม 2564 และ 2 สิงหาคม 2564

• ประกาศผลผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Rabbit LINE Pay และ LINE MAN ในวันที่ 12, 19, 26 กรกฎาคม 2564, 2, และ 9 สิงหาคม 2564

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ยิ่งสั่งทุกวัน ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นทุกวัน

รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรม

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้สั่งอาหารผ่าน LINE MAN Food Delivery ภายใต้แอปพลิเคชัน LINE MAN และชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ในระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564
 2. จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล iPhone12 Pro 128GB วันละ 1 เครื่อง มูลค่ารางวัลละ 36,900 บาท
 3. กำหนดสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์/1 วัน/1บัญชี เท่านั้น รวมทั้งสิ้น 31 วัน 31 รางวัล
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และรางวัลไม่สามารถขาย, โอน, หรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทฯ ระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯกำหนด)
 6. พนักงานของบริษัทแรบบิท-ไลน์เพย์ จำกัด, บริษัทไลน์แมน วงใน จำกัด, บริษัทวงใน มีเดีย จำกัด ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 7. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดของรางวัล

 1. iPhone 12 Pro 128GB มูลค่ารางวัลละ 36,900 บาท จำนวน 31 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,143,900 บาท
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเลือกสีของรางวัล iPhone 12 Pro 128 GB
 3. บริษัทฯ จับรางวัลผู้โชคดีแบ่งเป็น 5 รอบ
  รอบที่ 1: วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จำนวน 7 รางวัล
  สำหรับรางวัลของรายการสั่งอาหารวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 แบ่งเป็นวันละ 1 รางวัล
  รอบที่ 2: วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จำนวน 7 รางวัล
  สำหรับรางวัลของรายการสั่งอาหารวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2564 แบ่งเป็นวันละ 1 รางวัล
  รอบที่ 3: วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จำนวน 7 รางวัล
  สำหรับรางวัลของรายการสั่งอาหารวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2564 แบ่งออกเป็นวันละ 1 รางวัล
  รอบที่ 4: วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จำนวน 7 รางวัล
  สำหรับรางวัลของรายการสั่งอาหารวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564 แบ่งออกเป็นวันละ 1 รางวัล
  รอบที่ 5: วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จำนวน 3 รางวัล
  สำหรับรางวัลของรายการสั่งอาหารวันที่ 29-31 กรกฎาคม 25643 แบ่งออกเป็นวันละ 1 รางวัล

รายละเอียดการติดต่อผู้โชคดีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล

 1. เจ้าหน้าที่บริษัทไลน์แมน วงใน จำกัด จะติดต่อไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อยืนยันตัวตนและนัดหมายการรับรางวัล โดยจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้โชคดีที่ได้ลงทะเบียนไว้บนแอปพลิเคชัน LINE MAN ภายใน 7 วัน นับจากวันที่จับรางวัลผู้โชคดีแต่ละรอบ ช่วงเวลาการติดต่อเริ่ม 09:00 น. – 17:00 น. โดยจะติดต่อเป็นจำนวน 4 ครั้ง หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 4 ครั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี
 2. ประกาศรายชื่อผู้โชดีได้รับรางวัลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเฟสบุ๊ค แฟนเพจ Rabbit LINE Pay และ LINE MAN
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ Rabbit LINE Pay: http://www.facebook.com/RabbitLINEPay
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ LINE MAN: https://www.facebook.com/linemanth
 3. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชดีที่ได้รับรางวัลแบ่งเป็น 5 รอบดังนี้
  รอบที่ 1: ประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลของรายการสั่งอาหารวันที่ 1-7 กรกฎาคม ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
  รอบที่ 2: ประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลของรายการสั่งอาหารวันที่ 8-14 กรกฎาคม ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
  รอบที่ 3: ประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลของรายการสั่งอาหารวันที่ 15-21 กรกฎาคม ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
  รอบที่ 4: ประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลของรายการสั่งอาหารวันที่ 22-28 กรกฎาคม ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
  รอบที่ 5: ประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลของรายการสั่งอาหารวันที่ 29-31 กรกฎาคม ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขในการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
  (ก) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง ของผู้โชคดี
  (ข) หลักฐานยืนยันการสั่งซื้อ (หมายเลขออเดอร์)
  (ค) หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับรางวัล
 2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบ
 3. ผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับรางวัลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยมารับรางวัล ณ ที่ทำการบริษัทแรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ห้องเลขที่ A, B ชั้นที่ 18 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 น – 12.00 น. และ 13:00 น..- 16.00 น.

หมายเหตุ

 1. ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
  1.1) กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ตามหัวข้อ: รายละเอียดการติดต่อผู้โชค ดังกล่าวที่ระบุไว้
  1.2) หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
  1.3) กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิต่อทางบริษัทฯ
  1.4) กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล
  1.5) กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากตัวสำรองผู้ได้รับรางวัลเป็นลำดับถัดมา เพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน โดยหากไม่มีตัวสำรองลำดับถัดไปถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ

สิทธิของบริษัท

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆโดยทุจริต หรือผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
 2. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียล หรือการรับมอบของรางวัล
 4. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี)​ สำหรับการประชาสัมพันธ์ (ในรูปแบบต่างๆ) การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างในการรับรางวัลดังต่อไปนี้ ภาษี ณ ที่จ่าย โดยหักจากมูลค่าเต็มของรางวัลที่ได้รับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการรับของรางวัล อาทิเช่น ค่าการเดินทางในการมารับของรางวัล เป็นต้น
 7. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล
 8. กรณีมีข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
 9. สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม Facebook Rabbit LINE Pay หรือโทร. 02-026-3779