โปรโมชัน LINE MAN
สำหรับบัตรบีเฟิสต์
สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์
บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลด LINE MAN

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ หรือบัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์ (Beat & Play Collection) ผ่านช่องทางสาขา และช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง 1 ตุลาคม 66 – 31 ธันวาคม 66
  – สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท /ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท)
  – สมัครบัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท / ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท / ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล รูปแบบพลาสติก)
 2. กรณีสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ ลูกค้าจะได้รับบัตร และต้องเปิดใช้งานภายในวันเดียวกับวันที่สมัครบัตร โดยลูกค้าต้องมีโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ จึงจะสามารถรับสิทธิได้ กรณีที่ไม่มีโมบายแบงก์กิ้ง จำเป็นต้องสมัครใช้บริการ ภายใน 7 วันทำการหลังวันที่สมัครบัตร เพื่อรับสิทธิ มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 3. ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 100 บาท จำนวน 2 โค้ด มูลค่ารวม 200 บาท ทุกเดือน เพื่อเป็นส่วนลดในการสั่งอาหารบนแอปพลิเคชัน LINE MAN
  – ธนาคารจะส่งโค้ด LINE MAN มูลค่ารวม 200 บาท (100 บาท จำนวน 2 โค้ด) ให้ลูกค้าผ่านเมนูรีวอร์ด บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ครั้งแรก ภายใน 2 วันทำการภายหลังจากที่ลูกค้าสมัครบัตรสำเร็จ โดยจะเริ่มส่งโค้ดตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 66 เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ และตรวจดูสิทธิได้ที่ “สิทธิพิเศษของฉัน” ในเมนูรีวอร์ด
  – ในเดือนถัดไป ธนาคารจะส่งโค้ด LINE MAN มูลค่ารวม 200 บาท (100 บาท จำนวน 2 โค้ด) ให้ลูกค้าผ่านเมนูรีวอร์ด บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ โดยลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ และตรวจดูสิทธิได้ที่ “สิทธิพิเศษของฉัน” ในเมนูรีวอร์ด ในทุกวันที่ 3 ของทุกเดือน (โค้ดส่วนลดสุดท้ายที่ลูกค้าจะได้รับคือวันที่ 3 ธันวาคม 66)
  หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ และบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์ ที่สมัครบัตรสำเร็จแล้วในระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 66 จะยังคงได้รับโค้ดส่วนลดต่อเนื่องสำหรับเดือนตุลาคม 66 – 31 ธันวาคม 66 โดยจะเริ่มได้รับโค้ดส่วนลด ของเดือนตุลาคม ในวันที่ 11 ตุลาคม 66 และในทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
 4. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ หรือ บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์ เป็นครั้งแรกเท่านั้น
 5. จำกัดการรับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลด LINE Man มูลค่ารวม 200 บาท/ท่าน/เดือน
 6. ลูกค้าต้องทำการกดรับโค้ดส่วนลด ผ่านเมนูรีวอร์ด บนโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ ภายในวันสุดท้ายของเดือน มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับโค้ดส่วนลดดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษโค้ดส่วนลด LINE MAN

 1. ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดดังกล่าวเพื่อชำระค่าอาหารบนแอปพลิเคชัน LINE MAN ผ่านช่องทางการชำระเงินแรบบิท ไลน์ เพย์ ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ หรือ บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์ เท่านั้น
 2. ใช้โค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท เมื่อสั่งอาหารมูลค่า 200 บาทขึ้นไปต่อครั้ง บนแอปพลิเคชัน LINE MAN
 3. กรอกโค้ดส่วนลดที่ได้รับก่อนทำการสั่งอาหาร โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าอาหารที่มีมูลค่าเกินกว่าโค้ดส่วนลดเอง
  โค้ดส่วนลดมีอายุการใช้งาน จนถึงวันสุดท้ายของการให้โค้ดส่วนลดของเดือนนั้นๆ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)
  หมายเหตุ สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรใหม่ในเดือนธันวาคม 2566 เท่านั้น จะได้รับโค้ดส่วนลดเดือนธันวาคม 66 ที่มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 10 มกราคม 2567
  จำกัดการใช้สิทธิโค้ดส่วนลด 2 สิทธิ/ผู้ใช้/เดือน และจำกัด 400 สิทธิ/วัน และสูงสุด 12,000 สิทธิ/เดือน
 4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมนี้ หรือมีการกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของธนาคาร, LINE MAN และ/หรือบริษัทในเครือของ LINE MAN
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่สิทธิพิเศษจำเป็นต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าตกลงจะรับผิดชอบเสียภาษีดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
  รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคาร และ LINE MAN กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือคอลเซ็นเตอร์ธนาคารกรุงเทพ 1333 www.bangkokbank.com และ Live Chat ใน LINE MAN Application

*สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 www.bangkokbank.com