LINE MAN Live x Zee & Nunew

ห้ามพลาด! มีสิทธิ์เป็น 40 คน ที่รับได้สิทธิ์ที่นั่งโซนพิเศษติดขอบเวที

กติกาการร่วมสนุก 

 1. กดสั่งอาหารร้านใดก็ได้ในไลน์แมน พร้อมใช้โค้ดส่วนลด ‘LMFOODFEST’
 2. แชร์มีมน่ารักๆของ ซีนุนิว พร้อมรูปแคปหน้าคำสั่งซื้อที่ใช้โค้ดด้านบน
 3. โพสต์ลง X (Twitter) พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากไปงาน SIAM FOOD FEST และติด
  #ซีนุนิวxLMWNSiamFoodFest

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ที่ใช้บริการผ่าน LINE MAN Application และมีการสั่งซื้ออาหารผ่าน LINE MAN Application โดยมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 100 บาทเป็นต้นไป รวมถึงได้ทำการใส่โค้ด ‘LMFOODFEST’ ในการสั่งซื้อ จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 2. โค้ด ‘LMFOODFEST’ นี้ เป็นส่วนลด 15% ลดสูงสุด 50 บาท
 3. ระยะเวลาของกิจกรรมจะจำกัดเฉพาะการสั่งซื้อระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 5 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 5. เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ๆ ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด)

ระยะเวลาของกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 5 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

เงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 1. ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
 2. เป็นผู้ที่สั่งซื้ออาหารผ่าน LINE MAN Application ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 บาท พร้อมใส่โค้ด ‘LMFOODFEST’ ในการสั่งซื้อ
 3. ไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
 4. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประสงค์ร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้มีการใส่โค้ด ‘LMFOODFEST’ ในการทำคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อนั้นจะไม่ถูกนับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 5. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้นับเฉพาะคำสั่งซื้อที่ดำเนินการสำเร็จและไม่ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ เท่านั้น
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัล 1 คนต่อ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้
 7. การพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

รายละเอียดของรางวัล

 1. รางวัลที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น 40 รางวัล ได้แก่ สิทธิ์ได้ที่นั่ง VIP โซน หน้าเวทีหลัก (40 คน) ที่จะจัดขึ้นโดยไลน์แมน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 และ สำหรับ 40 คนจะได้ลุ้นรับ รับโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น จำนวน 10 รางวัล และ เสื้อพร้อมลายเซ็น 10 รางวัล ( จากการที่ศิลปินจับฉลากสุ่มจากรายชื่อทั้งหมด 40 คน บนเวที)
 2. หมายเหตุ: หากทางบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ของรางวัล โดยจะแจ้งผ่านช่องทาง X : LINEMAN_TH หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร


รายละเอียดและช่องทางการประกาศผู้ได้รับรางวัล

 1. บริษัทจะทำการประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล จำนวน 40 ท่าน ผ่านช่องทาง X: LINEMAN_TH ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 (เวลา 15.00 น.)
 2. ผู้ได้รับรางวัล ต้องทำการรายงานตัวและแจ้งข้อมูลยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลตามที่บริษัทกำหนด เพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. โดยบริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท
 3. หากคุณเป็นผู้ได้รับรางวัล บริษัทจะโทรไปนัดหมายคุณ เพื่อดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2566


หมายเหตุ

 1. บริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัลหากเกิดกรณี ดังต่อไปนี้
  • ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. หรือไม่มารับรางวัล หรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลาหรือสถานที่หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้
  • ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
  • ผู้ได้รับรางวัลถูกยกเลิกการได้รับรางวัลโดยบริษัท
  • บริษัทพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ปฏิบัติและ/หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล ให้เป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับเพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน ทั้งนี้หากไม่มีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองลำดับถัดไป บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร


เงื่อนไขและสิทธิ์ของบริษัทฯ

 1. บริษัทมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต ผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE MAN หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 2. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 3. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับมอบรางวัล หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใด ๆ
 4. รางวัลไม่สามารถขาย โอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ (รวมถึงไม่สามารถมอบอำนาจให้มารับรางวัลแทนได้และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น) ทั้งนี้รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ การใช้งาน ประสบการณ์ ความเสียหายที่ผู้ได้รับรางวัลอาจจะได้รับจากรางวัล
 6. หากบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รางวัล โดยจะแจ้งผ่านช่องทาง X : LINEMAN_TH หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

 1. โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย
 3. หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ การพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม

 • หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ inbox X : LINEMAN_TH