คุ้มไม่รู้จบ!
รับ LINE POINTS คืน 1%*
สูงสุด 100 พอยต์

เมื่อสั่งอาหารที่ LINE MAN
และเลือกจ่ายผ่าน LINE Pay e-Wallet 

จัดเต็ม 1 พอยต์ = 1 บาท

ใช้เป็นส่วนลดได้เลย!

เงื่อนไข

 1. รับไลน์พอยต์คืน 1% ทุกออเดอร์ ไม่มีขั้นต่ำในการชำระ เมื่อสั่งอาหารบนแอปพลิเคชัน LINE MAN และชำระด้วยกระเป๋าเงิน LINE Pay (e-Wallet) เท่านั้น
 2. เข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566 
 3. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. จำกัดรับไลน์พอยต์คืนสูงสุด 100 พอยต์ต่อบัญชีไลน์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์เรียงลำดับการให้ไลน์พอยต์ตามวัน-เวลาการใช้จ่ายที่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข
 5. จำกัดแจกไลน์พอยต์ 400,000 พอยต์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 6. จำนวนไลน์พอยต์จะถูกคำนวณจากราคาค่าอาหารเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่ง และจะคำนวณจากราคาที่หักส่วนลดทุกประเภท (รวมทั้งการใช้ไลน์พอยท์เป็นส่วนลด)
 7. จำนวนไลน์พอยต์ที่ลูกค้าจะได้รับจะถูกโอนให้เป็นจำนวนเต็ม โดยตัดทศนิยมออก
 8. บริษัทฯ จะเป็นผู้โอนไลน์พอยต์เข้าบัญชีไลน์ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
 9. เมื่อไลน์พอยต์ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์แล้ว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับไลน์พอยต์
 10. ลูกค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยต์ทั้งหมด หากยกเลิกออเดอร์นั้น ๆ หรือ การสั่งซื้อออเดอร์นั้นไม่สำเร็จ หรือ ยกเลิกบัญชีไลน์ (LINE Account) ของบัญชี LINE Pay ที่ทำรายการสั่งซื้อภายในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือ ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้.
 11. หากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วน แต่ยังไม่ได้รับไลน์พอยต์ตามที่กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ไลน์ เพย์ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2567 เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ ข้อมูลคำสั่งซื้อที่มีรายละเอียดชัดเจน ได้แก่ หมายเลขคำสั่งซื้อ มูลค่าการสั่งซื้อ และข้อมูลการชำระเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: โทร 02-026-3779 เวลา 9:00 น. – 22:00 น. หรือไลน์แอด @LPCS เวลา 07:00 น. – 22:00 น.    

 1. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 3. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4.  ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้ายืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทฯ ให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 6. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ ซึ่งทำให้ลูกค้าเสียสิทธิ์ หรือเพิ่มหน้าที่จากเดิมที่ระบุไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง LINE VOOM ทางการของ LINE Pay

📆  ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66 เท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการใช้ไลน์พอยต์ (LINE POINTS)

 1. ลูกค้าสามารถตรวจสอบจำนวนไลน์พอยต์ได้บนแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ที่แถบ Wallet และเลือกเมนู LINE POINTS
 2. ไลน์พอยต์จะมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับไลน์พอยต์
 3. ไลน์พอยต์มีมูลค่า 1 พอยท์ เท่ากับ 1 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด เมื่อสั่งอาหารบนแอปพลิเคชัน LINE MAN หรือ ที่ร้านค้า/บริการต่างๆ ที่รับชำระเงินผ่าน LINE Pay ทั้งร้านค้าออนไลน์ และออฟไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งานไลน์พอยต์ได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ไลน์ เพย์ โทร 02-026-3779 เวลา 9:00 น. – 22:00 น. หรือไลน์แอด @LPCS เวลา 07:00 น. – 22:00 น.

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
– เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566

ผู้จัดกิจกรรม
– กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ)