ไลน์แมนแจกจริง ยิ่งสั่ง ยิ่งมีสิทธิ์รับจี้เพชร JUBILEE
ใส่โค้ด “JUBILEE” ทุกครั้ง

มียอดสะสมตั้งแต่ วันที่ 11 – 28 ก.พ. 2564

เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม “อร่อยเด็ด รับจี้เพชรกับไลน์แมน”

รายละเอียดกิจกรรม

– กิจกรรมส่งเสริมการตลาด LINE MAN x Jubilee แจกจี้เพชร Diamond Mini Heart Pendant Collection จำนวน 36 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 23,500 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 846,000 บาท

– สำหรับผู้ที่มียอดสั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคชัน LINE MAN ระหว่างวันที่ 11 – 28 ก.พ. 2564 เวลา 23.59 น. สูงสุดในแต่ละจังหวัด ทั้ง 36 จังหวัดพื้นที่ให้บริการของไลน์แมน ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อยุธยา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ศรีสะเกษ สกลนคร พิษณุโลก ตาก แพร่ พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชัยนาท เพชรบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ปัตตานี พัทลุง

– ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มียอดสั่งซื้ออาหารสูงสุดแต่ละจังหวัด จะนับยอดการสั่งซื้ออาหารจากร้านที่ตั้งจังหวัดของร้านค้านั้นๆ โดยจะได้รับรางวัล 1 คน ต่อ 1 จังหวัดเท่านั้น
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

– ผู้สั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคชั่น LINE MAN ที่พิมพ์โค้ด “JUBILEE” ในการสั่งซื้ออาหาร ระหว่างวันที่ 11 – 28 ก.พ. 2564

– พนักงานของบริษัทไลน์แมนวงในไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องพิมพ์โค้ด “JUBILEE” ทุกครั้งในการสั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคชั่น LINE MAN เพื่อรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสะสมยอดการสั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคชั่น LINE MAN โดยยอดการสั่งซื้ออาหารจะนับจากร้านที่ตั้งจังหวัดของร้านค้านั้นๆ

– ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้มียอดสั่งซื้ออาหารสูงสุดของจังหวัดนั้นๆ

– ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางแฟนเพจ LINE MAN วันที่ 15 มี.ค. 2564

– บริษัทฯจะโทรศัพท์แจ้งผู้ชนะกิจกรรมให้ทราบ โดยผู้ชนะกิจกรรมต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ ที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

– บริษัทฯ จะรับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่ายของรางวัล 5% ให้ผู้ชนะทุกคน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ขอให้ถือคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญหาย สูญเสีย และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม

– บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม ของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจสอบและพบการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด