โปรโมชั่น LINE MAN
สำหรับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ / บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์

สมัครเลย https://lin.ee/IhHZ1aCl

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลด LINE MAN
1.สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ หรือบัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์ (Beat & Play Collection) จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
•สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท /ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท) ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
•สมัครบัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท / ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท / ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรพลาสติก)ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
2.กรณีสมัครบัตรที่สาขาธนาคารกรุงเทพ ลูกค้าจะได้รับบัตรและต้องเปิดใช้งานภายในวันเดียวกับวันที่สมัครบัตร โดยลูกค้าต้องมีโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ จึงจะสามารถรับสิทธิได้ กรณีที่ไม่มีโมบายแบงก์กิ้ง จำเป็นต้องสมัครใช้บริการ ภายใน 7 วันทำการหลังวันที่สมัครบัตร เพื่อรับสิทธิ มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
3.ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 100 บาท จำนวน 2 โค้ด มูลค่ารวม 200 บาท ทุกเดือน เพื่อซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชันของ LINE MAN
-โค้ดส่วนลด Welcome Code จะส่งให้ลูกค้าผ่านช่องทางเมนู คูปองของฉัน บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ภายใน 2 วันทำการภายหลังจากที่ลูกค้าสมัครบัตรสำเร็จ
-โค้ดส่วนลด Monthly Code ในเดือนถัดไปจะส่งให้ลูกค้าผ่านทางช่องทางเมนู คูปองของฉัน บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ในทุกวันที่ 3 ของเดือน (โค้ดส่วนลดสุดท้ายที่ลูกค้าจะได้รับคือวันที่ 3 กันยายน 2566)
4.สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ หรือ บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์ เป็นครั้งแรกเท่านั้น
5.จำกัดการรับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลด LINE Man มูลค่ารวม 200 บาท/ท่าน/เดือน
6.ลูกค้าต้องทำการกดรับโค้ดส่วนลด ผ่านเมนูไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ บนโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ ภายในวันสุดท้ายของเดือน มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับโค้ดส่วนลดดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษโค้ดส่วนลด LINE MAN
1.ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดดังกล่าวเพื่อชำระค่าสินค้าบนแอปพลิเคชัน LINE MAN ผ่านช่องทางการชำระเงินแรบบิท ไลน์ เพย์ ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ หรือ บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์ เท่านั้น
2.โค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท/ครั้ง เมื่อใช้บริการซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชัน LINE MAN ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป (ต่อครั้ง)
3.กรอกโค้ดส่วนลดที่ได้รับก่อนทำการสั่งอาหาร โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าสินค้า/บริการที่มีมูลค่าเกินกว่าโค้ดส่วนลดเอง
•โค้ดส่วนลดมีอายุการใช้งาน จนถึงวันสุดท้ายของเดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566)
หมายเหตุ สำหรับโค้ดส่วนลดที่ได้รับในเดือนกันยายน 2566 จะมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 10 ตุลาคม 66
•จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิโค้ดส่วนลด 2 สิทธิ/ผู้ใช้/เดือน และจำกัดสิทธิ/วัน และสูงสุดต่อเดือนดังนี้
-จำกัด 100 สิทธิ/วัน จำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ/เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)
-จำกัด 150 สิทธิ/วัน จำกัดสูงสุด 7,500 สิทธิ/เดือน (เดือนมกราคม 2566 – มีนาคม 2566)
-จำกัด 300 สิทธิ/วัน จำกัดสูงสุด 10,000 สิทธิ/เดือน (เดือนเมษายน 2566 – มิถุนายน 2566)
-จำกัด 400 สิทธิ/วัน จำกัดสูงสุด 12,000 สิทธิ/เดือน (เดือนกรกฎาคม 2566 – กันยายน 2566)
4.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
5.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมนี้ หรือมีการกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของธนาคาร, LINE MAN และ/หรือบริษัทในเครือของ LINE MAN
6.สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่สิทธิพิเศษจำเป็นต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าตกลงจะรับผิดชอบเสียภาษีดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคาร และ LINE MAN กำหนด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 www.bangkokbank.com