ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
จาก RAZER GOLD

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มียอดการสั่งซื้ออาหารสะสมสูงสุด 10 ลำดับเเรกและได้รับรางวัล จาก RAZER GOLD กับแคมเปญยิ่งสั่ง LINE MAN เยอะ รางวัลยิ่งว้าว พร้อมรับรางวัลมากมาย จากเเบรนด์ดัง RAZER GOLD ใส่โค้ด “RAZERGOLD” ทุกครั้ง ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2564 บนแอปพลิเคชั่น LINE MAN

ผู้โชคดีทั้งหมด 10 ท่านที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อต่อไปนี้
1. คุณดลชญา ธนาธัชรัตน์
2. คุณปรินทร์ ทรงคุณเเท้
3. คุณสุชาดา ชูชัยพฤฒิพงศ์
4. คุณจิรวัฒน์ มีเอี่ยม
5. คุณศศิธร แย้มกลีบ
6. คุณวิชญ ละอองษิริวงศ์
7. คุณขจรณัฐ ทิพากรโรจนกิจ
8. คุณสรวิชญ์ โชคพันทวี
9. คุณประสิทธิ์ วนเมธิน
10. คุณวิมล อดทน

รายละเอียดกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอดสั่งซื้ออาหารตั้งเเต่ 80 บาทขึ้นไป พิมพ์โค้ด “RAZERGOLD” เพื่อสะสมยอดเข้าร่วมกิจกรรม เเละ นับยอดสั่งซื้อ 3 เท่า เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 180 บาทขึ้นไปและไม่สามารถใช้ได้กับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด LINE MAN x Razer Gold ลำดับที่ 1-3 รับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Razer Gold รุ่น Razer Book จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 66,500 บาท ลำดับที่ 4-6 รับหูฟัง Razer Gold รุ่น Krazen Green จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,600 บาท ลำดับที่ 7 รับ Razer Gold Pin จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,000 บาท และ ลำดับที่ 8-10 รับ Razer Gold Pin มูลค่า 500 บาท เเละ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 213,800 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอดสั่งซื้ออาหารตั้งเเต่ 80 บาทขึ้นไป พิมพ์โค้ด “RAZERGOLD” ทุกครั้งในการสั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคชั่น LINE MAN เพื่อสะสมยอดเข้าร่วมกิจกรรม เเละ นับยอดสั่งซื้อ 3 เท่า เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 180 บาทขึ้นไปและไม่สามารถใช้ได้กับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสะสมยอดสั่งซื้ออาหารทุกร้านค้า บนแอปพลิเคชั่น LINE MAN เพื่อร่วมกิจกรรม
 3. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มียอดสั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคชันLINE MAN ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. สูงสุด 10 ลำดับเเรก
 4. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มียอดสั่งซื้ออาหารสูงสุด 10 ลำดับเเรก โดยนับยอดการสั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคชั่น LINE MAN โดยจะได้รับรางวัล 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ
 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางแฟนเพจ LINE MAN วันที่ 15 มกราคม 2565 
 6. รอการติดต่อจากทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะโทรศัพท์แจ้งผู้ชนะกิจกรรมให้ทราบ ผู้ชนะกิจกรรมต้องนัดวัน-เวลาเพื่อขอรับรางวัลตามสถานที่ ที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 7. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด LINE MAN x Razer Gold ลำดับที่ 1-3 รับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Razer Gold รุ่น Razer Book จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 66,500 บาท ลำดับที่ 4-6 รับหูฟัง Razer Gold รุ่น Krazen Green จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,600 บาท ลำดับที่ 7 รับ Razer Gold Pin จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,000 บาท และ ลำดับที่ 8-10 รับ Razer Gold Pin มูลค่า 500 บาท เเละ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 213,800 บาท 
 8. ผู้รับสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่ายของรางวัล 5% 
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ขอให้ถือคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญหาย สูญเสีย และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 11. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม ของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 12. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจสอบและพบการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด