ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
จี้เพชร JUBILEE

                     ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับจี้เพชร JUBILEE กับแคมเปญไลน์แมนแจกจริง ยิ่งสั่ง ยิ่งมีสิทธิ์รับจี้เพชร JUBILEE ใส่โค้ด “JUBILEE” ทุกครั้ง ที่มียอดการสั่งซื้ออาหารสะสมสูงสุดในแต่ละจังหวัด ทั้ง 36 จังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 11 – 28 ก.พ. 2564 บนแอปพลิเคชั่น LINE MAN

ผู้โชคดีทั้งหมด 36 ท่านที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ ขื่อ นามสกุล จังหวัด
1 เกษมสันต์ จากโพชน์ ชัยนาท
2 โกศล ภาคผล อ่างทอง
3 เขมจิรา เกียรติไพบูลย์ นครปฐม
4 จิราวรรณ เชนธนากิจ นนทบุรี
5 ชนัณญา รูบสูง ปราจีนบุรี
6 ชไมพร รัตนพันธ์ ลพบุรี
7 ฐิติอาภา เครื่อนต้น ศรีสะเกษ
8 ณัชชา โปร่งโสภา สมุทรปราการ
9 ณัฐขชล หลิมเจริญ พิษณุโลก
10 ธนกฤต สุขใส สงขลา
11 ธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ ปทุมธานี
12 นัฏฐกานต์ สุโกมล สุพรรณบุรี
13 พรณภา สุขวาปี อุดรธานี
14 ภพธร เนื่องช้าง สิงห์บุรี
15 มะลิวัลย์ พระสุรักษ์ ชลบุรี
16 ยุธิตา ศรีเทพ ระยอง
17 วนารี ลิ้มอิ่ม สมุทรสงคราม
18 วรรณธิดา จันทรทิม ฉะเชิงเทรา
19 วลัยกร ชีวะตระกุลพงศ์ เชียงใหม่
20 วัชรพงศ์ อังศุวิโรจน์กุล ภูเก็ต
21 ว่าที่ร้อยตรียุทนา แยบคาย สุโขทัย
22 วิชญ ละอองสิริวงศ์ สุราษฎร์ธานี
23 วิมล อดทน พิจิตร
24 ศลิสา วิสุทธิเมธีกร นครราชสีมา
25 สาธิต จิรพัฒนกุล กรุงเทพ
26 สุทธิภัค สมพันธ์ แพร่
27 สุนิสา จินดา ตาก
28 สุรศักดิ์ ศรีศุภรางค์กุล นครศรีธรรมราช
29 สุธาสินี ไกลสุวรรณ ปัตตานี
30 หทยา จันทะโสก ขอนแก่น
31 อธิษฐาน เดชมาก ณ พัทลุง พัทลุง
32 อภิสิทธิ์ แว่นไธสงค์ สกลนคร
33 อรรถ อรรถพิธ พระนครศรีอยุธยา
34 ออรญา มีทิพย์ สมุทรสาคร
35 อาทิตา ปรัชญาณิชกุล เพชรบูรณ์
36 อารยา บุญรินทร์ กำแพงเพชร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัลจี้เพชร JUBILEE

– ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากทางบริษัทฯ JUBLEE เพื่อรับของรางวัลภายในเดือนมีนาคม 2564

– ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือของรางวัลอื่นได้

– การตัดสินของบริษัท ไลน์แมน วงใน จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุดเท่านั้น

– บริษัทฯ จะรับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่ายของรางวัล 5% ให้ผู้ชนะทุกคน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ขอให้ถือคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญหาย สูญเสีย และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม

– บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม ของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจสอบและพบการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด